Gebruiksvoorwaarden

Definities

Abonnement: de Advertentieovereenkomst tussen Immozoeken.com en Adverteerder met betrekking tot de doorplaatsing van Advertenties die Adverteerder op zijn Website plaatst, op het Platform.

Advertentie: een op het Platform geplaatste, daartoe aangeboden of – in geval van een Abonnement – op de Website van Adverteerder geplaatste uiting, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd.

Adverteerder: zowel de Particuliere Adverteerder als de Zakelijke Adverteerder.

Advertentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Immozoeken.com en Adverteerder met betrekking tot de plaatsing van een of meer Advertenties, waaronder tevens wordt begrepen een Abonnement.

Adverteerder: zowel de Particuliere Adverteerder als de Zakelijke Adverteerder.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker inzake de afname van (één of meer) in de Advertentie aangeboden c.q. gevraagde producten en/of diensten.

Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van het Platform.

Particulier Adverteerder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Advertentieovereenkomst aangaat met Immozoeken.com.

Platform: het de door Immozoeken.com geexploiteerde platform, waaronder tevens begrepen (mobiele) websites en (mobiele) applicaties, waarin een Advertentie wordt aangeboden door een Adverteerder of ten behoeve waarvan Adverteerder een Advertentieovereenkomst heeft afgesloten.

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden Immozoeken.com.

Website: de website van Adverteerder ten behoeve waarvan Adverteerder een Abonnement aangaat met Immozoeken.com.

Zakelijk Adverteerder: de rechtspersoon dan wel de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Advertentieovereenkomst aangaat met Immozoeken.com.

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Immozoeken.com. Door het gebruik van het Platform, het plaatsen van een Advertentie en/of het aangaan van een Advertentieovereenkomst verklaart Gebruiker c.q. Adverteerder zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Adverteerder en/of Gebruiker is uitgesloten.

Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden onverbindend is of wordt, dan wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de niet-verbindende bepaling.

Immozoeken.com heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde Voorwaarden in werking waarop ze worden gepubliceerd op Algemene Voorwaarden. Met ingang zijn de gewijzigde Voorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle bestaande Advertentieovereenkomsten en op ieder toekomstig gebruik van het Platform. In geval van een wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat Immozoeken.com een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft de Adverteerder het recht de Leveringsovereenkomst binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

Advertentieovereenkomst

Een Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Immozoeken.com aan de Adverteerder dat de Advertentie geplaatst zal worden, dan wel door publicatie van de Advertentie op het Platform. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op het Platform, alsmede de Voorwaarden.

Plaatsing op het Platform vindt plaats gedurende 28 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Immozoeken.com en Adverteerder.

Door het aangaan van een Abonnement geeft Adverteerder Immozoeken.com, voor zover rechtens vereist, toestemming om gedurende de looptijd van het Abonnement op de Website gepubliceerde Advertenties volledig, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks, op al dan niet geautomatiseerde wijze op te vragen, te (her)gebruiken, te kopiëren en te (doen) plaatsen in het Platform.

Door het aanbieden van een Advertentie geeft de Adverteerder Immozoeken.com toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op het Platform.

Immozoeken.com is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk, in al dan niet gewijzigde vorm, te (laten) plaatsen in andere media en/of media van derden, alsmede deze te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van het Platform en andere media. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van Immozoeken.com; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen en heeft ter zake geen recht op enige vergoeding. Indien de Advertentie in enige andere omgeving dan het Platform wordt geplaatst is Immozoeken.com gerechtigd eventuele foto’s en/of hyperlinks niet op te nemen.

De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Door verwijdering van de Advertentie door Adverteerder komt de resterende plaatsingstermijn voor die Advertentie automatisch te vervallen, zonder dat Adverteerder recht heeft op restitutie van het voor plaatsing van de Advertentie verschuldigde bedrag.

Adverteerder vrijwaart Immozoeken.com voor alle schade en iedere vordering van derden die ontstaat als gevolg van het gebruik van de Advertentie conform dit artikel.

Ontbinding

Een Particulier Adverteerder heeft het recht de Advertentieovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het aangaan van de Advertentieovereenkomst te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Immozoeken.com.

Indien uitvoering van de Advertentieovereenkomst met voorafgaande instemming van de Particulier Adverteerder is gestart binnen de in lid 1 bedoelde termijn en de Advertentieovereenkomst binnen die termijn door Immozoeken.com volledig is nagekomen, dan vervalt het recht op ontbinding op het moment dat de Advertentieovereenkomst volledig is nagekomen.

Indien de uitvoering van de Advertentieovereenkomst op verzoek van de Particulier Adverteerder is aangevangen tijdens de in lid 1 bedoelde termijn, doch de Advertentieovereenkomst door Immozoeken.com nog niet volledig is nagekomen, dan zal in geval van ontbinding conform lid 1 van dit artikel de overeengekomen vergoeding voor de periode vanaf de start van de plaatsing van de Advertentie tot aan ontbinding (naar rato) aan de Particulier Adverteerder in rekening worden gebracht tenzij de dienst gratis was en hier geen vergoeding verschuldigt is.

Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op Advertentieovereenkomsten met Zakelijk Adverteerders.

Reservering advertentieruimte

Reservering van advertentieruimte in een Platform geschiedt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Indien om welke reden dan ook plaatsing in de gereserveerde advertentieruimte niet mogelijk is zal Immozoeken.com, zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder gehouden te zijn, naar haar beste vermogen trachten om Adverteerder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden, dan wel het reeds betaalde bedrag voor de betreffende Advertentie aan Adverteerder te retourneren.

Inhoud en aanlevering van de Advertentie

De Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en/of regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Adverteerder vrijwaart Immozoeken.com zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Immozoeken.com geleden of te lijden schade.

De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en juist, volledig en niet misleidend is.

De informatie die door de Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.

Immozoeken.com behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Immozoeken.com zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de gedragsregels van Immozoeken.com, zoals gepubliceerd op het Platform, of anderszins onrechtmatig handelt. In dit laatste geval zal de Adverteerder geen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

De Advertentie dient voor de door Immozoeken.com aangegeven sluitingstijd en conform de door Immozoeken.com bekendgemaakte specificaties te worden aangeleverd bij Immozoeken.com. De Adverteerder draagt het risico van juiste en tijdige aanlevering van het Advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.

Immozoeken.com is gerechtigd om Advertenties die na de sluitingstijd of niet conform de in dit artikel genoemde vereisten wordt aangeleverd niet te plaatsen, dan wel de met plaatsen daarvan gemoeide extra kosten aan de Adverteerder in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de Adverteerder tot betaling van een naar het oordeel van Immozoeken.com redelijk bedrag, tot maximaal het volledige met de betreffende Advertentie gemoeide bedrag.

Tarief en betaling

De meesten diensten van Immozoeken.com worden gratis aangeboden. Echter voor bepaalde Advertenties dient door de Adverteerder te worden betaald. De geldende tarieven zijn aangegeven op het Platform. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Indien sprake is van een betaalde Advertentie vindt plaatsing van de Advertentie op het Platform plaats nadat Immozoeken.com het voor de Advertentie verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

In geval van betaling via automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door Immozoeken.com worden geïncasseerd.

Aansprakelijkheid

Immozoeken.com besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud, de samenstelling, het functioneren en de beschikbaarheid van haar Platform. Niettemin geeft Immozoeken.com geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de inhoud van het Platform, of ten aanzien van het functioneren en de beschikbaarheid van het Platform, noch garandeert Immozoeken.com dat de op het Platform beschikbare informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd

Immozoeken.com is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van het Platform maken of het – al dan niet tijdelijk – verminderd of niet functioneren van het Platform.

Immozoeken.com is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties, voor de producten en diensten die worden aangeboden en voor de gevolgen van het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker.

Iedere aansprakelijkheid van Immozoeken.com voor haar verplichtingen op grond van een Advertentieovereenkomst is voorts beperkt tot maximaal het totaalbedrag dat de Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de betreffende Advertentie.

Ten aanzien van Zakelijke Adverteerders geldt dat voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Zakelijke Adverteerder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Immozoeken.com meldt. Indien niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade of het moment waarop die schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk melding is gedaan bij Immozoeken.com, vervallen alle rechten van Zakelijke Adverteerder op grond van dit artikel.

Iedere aansprakelijkheid van Immozoeken.com voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Het aanmaken van een account. Voor het aanmaken van een account op het Platform gelden de volgende voorwaarden:

De bij het aanmaken van een account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn;

Gebruikers en Adverteerders jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Gebruiker c.q. Adverteerder dat hij 16 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;

Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;

De Gebruiker c.q. Adverteerder is er voor verantwoordelijk zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden;

Het is de Gebruiker c.q. Adverteerder niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot het Platform;

De Gebruiker c.q. Adverteerder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/ logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Gebruiker c.q. Adverteerder vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Immozoeken.com daarvan direct op de hoogte te stellen. Immozoeken.com is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgave en de overige gebruikers en de Gebruiker c.q. Adverteerder dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen;

Immozoeken.com behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren indien (het vermoeden bestaat dat) de Gebruiker c.q. Adverteerder in strijd handelt of heeft gehandeld met de Voorwaarden of met de gedragsregels van Immozoeken.com, zoals gepubliceerd op het Platform, of anderszins onrechtmatig handelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de exploitatie van het Platform worden door Immozoeken.com persoonsgegevens verzameld. Met uitzondering van de gegevens bedoeld in lid 3, is op de verwerking van deze persoonsgegevens de privacyverklaring van Immozoeken.com van toepassing.

Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via het Platform verkregen (persoons)gegevens en/of contactformulieren op het Platform met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel, waaronder het verzenden van (ongevraagde) communicatie waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard, en het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders, is verboden.

Indien een Advertentie persoonsgegevens bevat, treedt Immozoeken.com ten aanzien van die gegevens op als verwerker en Adverteerder als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Immozoeken.com zal de betreffende gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Advertentieovereenkomst.

Voor zover de verwerking van de onder lid 3 bedoelde persoonsgegevens valt onder de reikwijdte van de AVG, verbindt Immozoeken.com zich ten aanzien van deze gegevens:

de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor het in lid 3 omschreven doel en conform de eventuele voorafgaand aan het aangaan van de Advertentieovereenkomst door Adverteerder gegeven schriftelijke instructies;

behoudens voor zover openbaarmaking en/of doorgifte het doel is, de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden (anders dan sub-verwerkers) door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder;

alle passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen voor een veilige verwerking, bewaring of opslag;

desgevraagd Adverteerder bijstand te verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken tot uitoefening van rechten van betrokkenen te beantwoorden, voor zover mogelijk;

de persoonsgegevens niet langer onder zich te houden dan redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief uit de verstrekte gegevens afgeleide gegevens en informatie en gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van de Advertentieovereenkomst te vernietigen, met dien verstande dat Immozoeken.com te allen tijde gerechtigd is de persoonsgegevens op te slaan als onderdeel van haar database van het Platform waarin de Advertentie is geplaatst;

de persoonsgegevens niet te (laten) verwerken in landen buiten de Europese Unie, tenzij zulks wettelijke is toegestaan;

de Adverteerder onmiddellijk te informeren en binnen redelijke termijn een rapport te verstrekken indien Immozoeken.com weet of vermoedt dat sprake is van onbevoegd gebruik, veiligheidsincidenten of datalekken met betrekking tot de persoonsgegevens, en samen te werken met Adverteerder om deze gegevens terug te krijgen en zo nodig betrokkenen te informeren en verder onbevoegd gebruik, verspreiding of openbaarmaking te voorkomen;

de Adverteerder onverwijld te informeren indien een bevoegde instantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan, tenzij deze kennisgeving is verboden;

de Adverteerder in de gelegenheid te stellen om de uitvoering en naleving van de hiervoor gemaakte afspraken over bewaring en gebruik van persoonsgegevens te controleren.

Immozoeken.com kan bij de uitvoering van de Advertentieovereenkomst gebruik maken van derden, die ten aanzien van de eventuele persoonsgegevens die de Advertentie bevat gelden als sub-verwerkers. Immozoeken.com zorgt ervoor dat deze sub-verwerkers gebonden zijn aan dezelfde of gelijkwaardige verplichtingen als die op Immozoeken.com rusten uit hoofde van lid 4 van dit artikel. Op verzoek zal Immozoeken.com de Adverteerder informeren over deze sub-verwerkers. De Adverteerder kan bezwaar maken tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in de Advertentie aan deze sub-verwerkers. In dat geval is Immozoeken.com gerechtigd de Advertentieovereenkomst te ontbinden.

Indien Adverteerder overeenkomstig het bepaalde in lid 4 sub b) toestemming verleent aan Immozoeken.com om de persoonsgegevens aan derden te verstrekken, verstrekt Adverteerder aan de betrokkenen duidelijke en volledige informatie overeenkomstig de AVG omtrent de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens gebruik zullen worden en verkrijgt de Adverteerder toestemming van de betrokkenen voor verstrekking aan en het gebruik van de persoonsgegevens door deze derden, voor zover dit wettelijk is vereist. Adverteerder zal deze toestemming zoveel als mogelijk is vastleggen en zal deze op verzoek aan Immozoeken.com verstrekken.

Beveiliging

Immozoeken.com spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Immozoeken.com is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van het Platform wordt gemaakt.

Het is verboden om de beveiliging van het Platform of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

Sites en diensten van derden

Het Uitgave en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Immozoeken.com heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Immozoeken.com is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

(Deep)linken naar, scrapen van en automatische plaatsing op het Platform

Immozoeken.com staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar het Platform, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op het Platform opleveren. Immozoeken.com is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar het Platform te verwijderen en verwijderd te houden.

Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van het Platform te verkrijgen (”scraping”) dan wel informatie op het Platform te plaatsen is verboden, tenzij dit met expliciete toestemming van Immozoeken.com gebeurt en hierbij gebruik gemaakt wordt van de door Immozoeken.com aangeboden functionaliteit (bijvoorbeeld een API koppeling).

Uitsluiting

Immozoeken.com behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van het Platform indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de Voorwaarden, onverminderd het recht van Immozoeken.com om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het Platform, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Immozoeken.com en/of bij haar licentiegever. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties. Het (recht tot) gebruik van een Platform impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker.

Immozoeken.com behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van het Platform voor. Het is derhalve – zonder de voorafgaande toestemming van Immozoeken.com – niet toegestaan het Platform op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, met uitzondering van de op grond van Artikel 13 toegestane deeplinks. Het vermelden van Immozoeken.com als bron maakt dat niet anders.

Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van het Platform dient de Gebruiker vooraf toestemming te vragen aan de redactie en/of uitgever van de betreffenhet Platform. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van content kunnen kosten verbonden zijn, waarvan de hoogte door Immozoeken.com wordt bepaald.

Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van Immozoeken.com is hij verantwoordelijk voor alle door Immozoeken.com als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

Rechtskeuze en geschillenbeslechting

Wenst u ImmoZoeken te bereiken via gewone post? Dat kan op het adres Strevelsweg 700 303, 3083AS Rotterdam

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen over de Advertentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


Menu