Privacybeleid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van ImmoZoeken.com (“ImmoZoeken”). In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens ImmoZoeken van je verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ImmoZoeken.com.

Wanneer je een account aanmaakt, een woning via ImmoZoeken verkoopt of verhuurt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met ImmoZoeken, via ImmoZoeken een contactaanvraag voor een makelaar of andere dienstverlener doet of anderszins gebruik maakt van de producten of diensten van ImmoZoeken, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ImmoZoeken kan ImmoZoeken aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van ImmoZoeken. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

a) apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van ImmoZoeken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst.

b) gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag op de website waaronder de door jou gezochte woningen, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd.

c) locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

De cookies worden gebruikt onder verantwoordelijkheid van ImmoZoeken. Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de website en app van ImmoZoeken vind je op de cookie instellingen pagina.

Gegevens verkregen van derden. Tot slot kan ImmoZoeken persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

a) gegevens die je aan een van de partners van ImmoZoeken hebt verstrekt met als doel om deze aan ImmoZoeken door te geven, bijvoorbeeld woninggegevens verkregen via een makelaar die in opdracht een woning verkoopt dan wel verhuurt.

b) gegevens verkregen uit openbare bronnen, bijvoorbeeld het online aanbod van te koop staande woningen.

c) wanneer je inlogt op een website of app van ImmoZoeken via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt ImmoZoeken de inloggegevens van je social media account en openbare profielinformatie.

d) gegevens ten behoeve van één van onze diensten die door derden openbaar zijn gemaakt voor een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld het doorplaatsen van classifieds advertenties.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking. ImmoZoeken verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren

b) als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren.

c) om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via ImmoZoeken of in contact te treden met andere gebruikers van de diensten van ImmoZoeken.

De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ImmoZoeken sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

a) om jou en andere gebruikers van ImmoZoeken onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en deze te onderhouden, optimaliseren en beveiligen.

b) voor marktanalyse en statistisch onderzoek (ImmoZoeken kan analyses en inzichten op geaggregeerd niveau met marktpartijen delen).

c) om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van ImmoZoeken.

d) om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van ImmoZoeken, bestaande uit het belang om onze producten en diensten en onze dienstverlening aan jou en aan woning(ver)kopers, makelaars en andere gebruikers en/of dienstverleners van ImmoZoeken te verbeteren en deze af te stemmen op de behoeftes van jou en andere gebruikers van ImmoZoeken.

a) om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op een van de websites of apps van ImmoZoeken met je social media-account.

a) om je online gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag.

b) om je op websites van derden specifieke advertenties te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond.

c) voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over je interesses en over je gebruik van onze producten en diensten, probeert ImmoZoeken haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op je gebruik en interesses.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van ImmoZoeken.

a) om te voldoen aan de op ImmoZoeken van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van ImmoZoeken.

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van het concern waartoe ImmoZoeken behoort. Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende ImmoZoeken producten en/of diensten, de in dat kader van je verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere ImmoZoeken producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’). Bij gebruikmaking van onze diensten, is het mogelijk dat automatisch een account voor je wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door jou verstrekte persoonsgegevens.

Gegevensverstrekking aan derden. Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot ImmoZoeken behoren, behoudens het navolgende.

a) Uitvoering van overeenkomst. Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met ImmoZoeken gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

b) Door ImmoZoeken ingeschakelde partijen. Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door ImmoZoeken worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms en hostingdiensten. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van ImmoZoeken voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

c) Verstrekking ten behoeve van advertenties. Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden stuurt ImmoZoeken bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van jouw gegevens door ImmoZoeken opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van ImmoZoeken voor het tonen van relevante advertenties. De door ImmoZoeken opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar).

d) Verplichte verstrekking. Tenslotte is het mogelijk dat ImmoZoeken op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op een website van ImmoZoeken onrechtmatig is tegenover die derde. ImmoZoeken zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

e) Verstrekking buiten de EU. Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt ImmoZoeken de bescherming van je gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld.

Gegevensverwerking door derden via ImmoZoeken websites en apps. Via de websites en apps van ImmoZoeken kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de website en app van ImmoZoeken en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de website en app van ImmoZoeken (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via de website of app van ImmoZoeken terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Telefoongesprekken klantenservice. Telefoongesprekken met de klantenservice van ImmoZoeken kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Bewaartermijn. ImmoZoeken verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging gegevens. ImmoZoeken respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van ImmoZoeken. ImmoZoeken spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens. Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die ImmoZoeken van jou verwerkt.

a) Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking. Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die ImmoZoeken van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

b) Recht op gegevensoverdracht. Je kunt de gegevens die ImmoZoeken met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met ImmoZoeken geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

c) Klachtrecht. Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via het contact formulier op de help pagina. Via dit het email immozoekenweb@gmail.com kun je ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van ImmoZoeken of via gewone post op het adres Strevelsweg 700 303, 3083AS Rotterdam, Nederland. Zorg er wel voor dat u duidelijk alles omschrijft en de nodige informatie verschaft om uw dossier te behandelen.

Wijziging van deze Privacyverklaring. ImmoZoeken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.


Menu